ทำเนียบศิษย์เก่า (จำนวนศิษย์เก่าที่ลงทะเบียน มีทั้งสิ้น 177 คน)
ข้อความที่ต้องการค้นหา      
ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วุฒิการศึกษา
ที่สำเร็จ
ปีการศึกษา
ที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา
ที่สำเร็จ
ข้อมูลล่าสุด
  177  นางสาวอัมพิกา   สุมาลัย  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2547 2549 3/2/2562
  176  นางสาวสุรีภรณ์   สุวรรณเมฆ  นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)  นศ.บ.4ปี 2555 2558 5/2/2562
  175  นางสาวนิภาพร   เขื่อนเพชร  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 11/2/2562
  174  นางสาวกัญญาภัค   ปันอิยะ  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 11/2/2562
  173  นางสาวนารีรัตน์   ต่างเพชร  บริหารธุรกิจ (การจัดการ)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2559 2560 11/2/2562
  172  นางสาวสุจิตราภา   พิรณฤทธิ์  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  บธ.บ.4ปี 2556 2558 11/2/2562
  171  นางสาวศศิวิมล   รุ่งโรจน์  บริหารธุรกิจ (การจัดการ)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2559 2560 11/2/2562
  170  นางสาวพรทิวา   ไชยพนัส  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 11/2/2562
  169  นางสาวแพรวพรรณ   เครือวงค์  บริหารธุรกิจ (การจัดการ)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2559 2560 11/2/2562
  168  นายตรีภูวน์ภาณ   น้อยไพร  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2550 2553 11/2/2562
  167  นางสาวณัฐริกา   พิงคะสัน  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 11/2/2562
  166  นายกล้าณรงค์   วงษสายะ  นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)  นศ.บ.4ปี 2555 2558 11/2/2562
  165  นางสาวสุภิสรา   ใจบุญ  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 11/2/2562
  164  นางสาวธีรฉัตร   ใจศรี  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 11/2/2562
  163  นางสาวสุมาลี   วงษ์ธานี  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2556 2560 11/2/2562
  162  นางสาวจีราวรรณ   ยืนยงแสน  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2556 2559 11/2/2562
  161  นางสาวฤทัย   รังสันเทียะ  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2556 2559 11/2/2562
  160  นางสาววันวิสาข์   เทพผง  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2556 2558 11/2/2562
  159  นางสาวจุฑามาส   นันติวงค์  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2556 2559 11/2/2562
  158  นางสาวนิลาวัลย์   ชายกลาง  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2556 2560 11/2/2562
  157  นายวิศรุต   ฮิราโน่  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 11/2/2562
  156  นางสาวพิราอร   วงศราช  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2556 2559 11/2/2562
  155  นางสาวรัตติยาภรณ์   บุญชื่น  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 11/2/2562
  154  นายอนุวัตร   ก้อนทองสิงห์  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 11/2/2562
  153  นางสาวขวัญฤทัย   มุสุ  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2557 2560 11/2/2562
  152  นายอภิเชษฐ์   อภิฉัตรวงศ์  นิเทศศาสตร์  นศ.บ.4ปี 2553 2556 11/2/2562
  151  นางสาวลลิตา   การิยศ  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 11/2/2562
  150  นางสาวลลิตา   การิยศ  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 11/2/2562
  149  นายวัชรพงศ์   ใจแปง  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2556 2559 11/2/2562
  148  นางสาวน้ำฝน   อินต๊ะวิภาค  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2556 2558 11/2/2562
  147  นางสาวอัญชลี   พูลสวัสดิ์  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2556 2558 11/2/2562
  146  นายปณิธาน   ยศวงศ์ใจ  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2556 2558 11/2/2562
  145  นางสาววรรณิดา   มังตา  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 11/2/2562
  144  นายสุรินทร์   แก้วเป็ง  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2557 2560 11/2/2562
  143  นางสาวศศิภา   จันแปงเงิน  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2557 2560 11/2/2562
  142  นายรัฐพล   สมมะนะ  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2556 2558 11/2/2562
  141  นางสาวนันทิกา   สายทอง  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2549 2550 12/2/2562
  140  นางสาวนันทิกา   สายทอง  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2549 2550 12/2/2562
  139  นางสาวมณีนุช   อ่อนมาก  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2551 2554 12/2/2562
  138  นางสาวพรรณนิกา   เชื้อเจ็ดตน  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 12/2/2562
  137  นายธนวัฒน์   ชัยพันธ์  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2556 2558 12/2/2562
  136  นางสาววธิดา   กันทะขู้  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2556 2559 12/2/2562
  135  นางสาวสายรุ้ง   สิงห์แสง  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2548 2550 12/2/2562
  134  นางสาวอมฤตา   กุหลาบกุลไชย  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 12/2/2562
  133  นายพงศกร   ปัญวงค์  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2551 2555 12/2/2562
  132  นายอินทนนท์   พรมสุจา  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 12/2/2562
  131  นางสาวชรันยา   วงศ์ใหญ่  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 12/2/2562
  130  นางสาวรัชนีพร   มาอยู่  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 12/2/2562
  129  นางสาวอภิญญา   ชัยกาฬสินธุ์  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 12/2/2562
  128  นางสาวเกษราภรณ์   สิทธิจันทร์  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2556 2559 12/2/2562
  127  นางสาวสุดารัตน์   คำเผ่า  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2556 2559 12/2/2562
  126  นายกิตติพงศ์   ไชยชนะ  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 12/2/2562
  125  นางสาวกุลญาดา   ธรรมปณิธิ  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2549 2550 12/2/2562
  124  นายภาณุพงค์   ตานันใจ  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 13/2/2562
  123  นางสาวเวธกา   เมืองคำบุตร  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2556 2559 13/2/2562
  122  นายฉัตรมงคล   คะระเขื่อน  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 13/2/2562
  121  นางสาวชลชินี   ปงเมฆ  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 13/2/2562
  120  นายเอราวัตร   รอบสิงขรพันธ์  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2552 2558 14/2/2562
  119  นายยุรนันท์   ไชยยา  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 14/2/2562
  118  นายกิตติพงศ์   ไชยชนะ  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 14/2/2562
  117  นายภูวดล   จันทร์เที่ยง  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2539 2543 14/2/2562
  116  นางสาวทัศนีย์   แก้วพรมทะ  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2539 2542 14/2/2562
  115  นางสาวเฟื่องฟ้า   มะโนเรือง  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2539 2542 14/2/2562
  114  นางสาวแสงเดือน   ปิยะธรรมรักษ์  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2539 2542 15/2/2562
  113  นายนิรัตน์   ราชชารี  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2539 2542 15/2/2562
  112  นางสาวรัตนาภรณ์   ทรายก๋อง  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2539 2542 15/2/2562
  111  นางสาวรัตนาภรณ์   ทรายก๋อง  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2539 2542 15/2/2562
  110  นายพีระพัฒน์   เหล็กดี  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 15/2/2562
  109  นายศิริพงศ์   ศรีใจ  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2539 2542 15/2/2562
  108  นางสาวกชพร   ยศใจรินทร์  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  107  นายวุฒิชัย   โชคบวรสกุล  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2556 2559 16/2/2562
  106  นายชัยรัตน์   จันตา  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  105  นายวุฒิชัย   โชคบวรสกุล  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2556 2559 16/2/2562
  104  นางสาวลัดดาวัลย์   วังปิงชัย  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2556 2559 16/2/2562
  103  นางสาวไอริณ   บรรเรียนกิจ  นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)  นศ.บ.4ปี 2555 2558 16/2/2562
  102  นางสาวณัฎฐนิช   สุนันท์  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  101  นางสาวสุณัฐชา   ปินตา  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  100  นายพีระพล   สุวลัย  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2556 2559 16/2/2562
  99  นายธีรศักดิ์   สีสัน  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 16/2/2562
  98  นางสาวศุภางค์   เกียรติทวีวงศ์  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2556 2558 16/2/2562
  97  นายพชร   ก้านจันทึก  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  96  นายปฏิพัทธ์   นามนวล  นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)  นศ.บ.4ปี 2556 2559 16/2/2562
  95  นางสาวกาญจณีย์   อินตะวิชา  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  94  นายชิตพล   กันธะนภี  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2554 2557 16/2/2562
  93  นายเจนณรงค์   นางแล  นิเทศศาสตร์  ศศ.บ.4ปี 2541 2544 16/2/2562
  92  นายปราชญา   สุขพันธ์  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  91  นางสาวชาลิดา   สมกองแก้ว  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 16/2/2562
  90  นางสาวพนิดา   ไพยราช  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2554 2557 16/2/2562
  89  นายเอกรัตน์   โยแสง  นิเทศศาสตร์  ศศ.บ.4ปี 2547 2551 16/2/2562
  88  นางสาวฉัตรทริกา   ทำสอาด  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2554 2557 16/2/2562
  87  นายสมศักดิ์   จันทร์พินิจ  นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)  นศ.บ.4ปี 2556 2559 16/2/2562
  86  นางสาวนุชนาถ   ราชคม  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2554 2557 16/2/2562
  85  นางสาวจิรวรรณ   จันทร์สม  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2554 2557 16/2/2562
  84  นางสาวณัฐกานต์   มาตย์เมือง  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 16/2/2562
  83  นายสุรศักดิ์   อู่เงิน  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2550 2553 16/2/2562
  82  นายภานุวัตร์   แตงนวลจันทร์  นิเทศศาสตร์  ศศ.บ.4ปี 2547 2549 16/2/2562
  81  นางสาวศรัญญา   มัฆวาฬ  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2554 2557 16/2/2562
  80  นายพีรพัฒน์   พรมคณะ  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  79  นายณรงค์ศักดิ์   วันนะทำ  บริหารธุรกิจ (การจัดการ)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2559 2560 16/2/2562
  78  นางสาวกานต์ฤทัย   พงษ์ศรียา  บริหารธุรกิจ (การจัดการ)  บธ.บ.4ปี 2558 2560 16/2/2562
  77  นางสาววนิดา   แซ่เฮอ  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2554 2556 16/2/2562
  76  นางสาวกานต์ฤทัย   พงษ์ศรียา  บริหารธุรกิจ (การจัดการ)  บธ.บ.4ปี 2558 2560 16/2/2562
  75  นางสาวนารีรัตน์   พรมปัญญา  บริหารธุรกิจ (การจัดการ)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2559 2560 16/2/2562
  74  นางสาวกมลพรรณ   กองมา  บริหารธุรกิจ (การจัดการ)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2559 2560 16/2/2562
  73  นางสาวโสภาพรรณ   วรรณะภิระ  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2556 2559 16/2/2562
  72  นางสาวสุวจี   ใจอ้าย  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  71  นางสาวปณิดา   ตันมี  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2556 2559 16/2/2562
  70  นางสาวมาลินี   แก้วโก  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  69  นายณัฐนนท์   ปัญญาทิพย์  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  68  นายรชต   ปงรังษี  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  67  นางสาวธนภรณ์   อภิธนัง  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  66  นางสาวจิราภรณ์   ใจยะเลิศ  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  65  นายปภาวิน   พุธสี  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  64  นายวรุฒ   วงค์ชัย  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2556 2559 16/2/2562
  63  นางสาวจิราพร   นามวงศ์  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  62  นายอนุชา   อองดา  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 16/2/2562
  61  นางสาวอุมาพร   ตาพันธ์  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2557 2560 16/2/2562
  60  นางสาวศิวพร   ไมตรี  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2557 2559 16/2/2562
  59  นางสาวธนกร   กันยานะ  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 16/2/2562
  58  นายสุภิสรา   มะโนรพ  บริหารธุรกิจ (การจัดการ)  บธ.บ.4ปี 2558 2560 17/2/2562
  57  นางสาวอารยา   แก้วฟองคำ  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 17/2/2562
  56  นางสาวจิรปรียา   ณ อุโมง  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 17/2/2562
  55  นางสาวณัฐชยา   พุทธจันทร์  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2556 2557 17/2/2562
  54  นางสาวธัญลักษณ์   สุวรรณรัตน์  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2556 2557 17/2/2562
  53  นางสาวธัญลักษณ์   สุวรรณรัตน์  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2556 2557 17/2/2562
  52  นายพิชานนท์   สมทะนะ  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2556 2557 17/2/2562
  51  นางสาวนิตยา   ชัยมงคล  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2557 2558 17/2/2562
  50  นางสาววิไลรัตน์   สืบวงศ์  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2556 2557 17/2/2562
  49  นางสาววรกมล   ซูเปีย  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2557 2559 17/2/2562
  48  นายสัญชัย   รากะรินทร์  นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดีย)  นศ.บ.4ปี 2554 2557 17/2/2562
  47  นายพงษ์ประภัทร   สุริยะคง  นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)  นศ.บ.4ปี 2557 2560 17/2/2562
  46  นายเกรียงไกรวุฒิ   ทองใจ  นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)  นศ.บ.4ปี 2558 2559 17/2/2562
  45  นางสาวหฤทัย   บุญเรียม  นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)  นศ.บ.4ปี 2557 2560 17/2/2562
  44  นายมารุต   ธีรฐานนท์  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2555 2558 17/2/2562
  43  นายนฤดล   ชัยนันต๊ะ  นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดีย)  นศ.บ.4ปี 2554 2557 18/2/2562
  42  นายฐิตินันท์   เจียมอ่อน  นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)  นศ.บ.4ปี 2556 2560 18/2/2562
  41  นายปฏิภาณ   พรมจันทร์  นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)  นศ.บ.4ปี 2556 2559 18/2/2562
  40  นางสาวอมรศรี   สุวรรณพัฒน์  นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)  นศ.บ.4ปี 2556 2559 18/2/2562
  39  นางสาวเก็จมณี   แซ่โซ้ง  นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)  นศ.บ.4ปี 2556 2559 19/2/2562
  38  นายนิรวิทธ์   สุวรรณปัญญา  นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)  นศ.บ.4ปี 2556 2559 19/2/2562
  37  นางสาวจันทนา   สุนีราช  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2556 2557 19/2/2562
  36  นางสาววีฬุทัย   กันทะพะเยาว์  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 20/2/2562
  35  นางสาวศรัญญา   รู้ทำนอง  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 20/2/2562
  34  นางสาวรัตติยาภรณ์   ปาวี  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 20/2/2562
  33  นางสาววราลี   จิตวิลัย  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2539 2542 20/2/2562
  32  นายอมรเทพ   คำแก่น  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 20/2/2562
  31  นางสาวลักษมี   ยอดแสวง  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2556 2557 20/2/2562
  30  นางสาวเมย์ฉยา   บัวนาค  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 20/2/2562
  29  นายนคร   ใจแก้ว  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2542 2545 20/2/2562
  28  นางสาวสุวินันต์   ปัญญาวิชา  นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)  นศ.บ.4ปี 2556 2559 20/2/2562
  27  นางสาวสุวนันท์   ขันทะเขียว  นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)  นศ.บ.4ปี 2556 2559 20/2/2562
  26  นายเอกณัฏฐ์   สินทร  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  บธ.บ.4ปี 2557 2560 20/2/2562
  25  นางสาวพูลศิริ   กาบุญก้ำ  นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)  นศ.บ.4ปี 2556 2559 20/2/2562
  24  นางสาวชลิตา   ถาเขียว  นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)  นศ.บ.4ปี 2556 2559 20/2/2562
  23  นางสาวมัทนียา   นักสวน  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 20/2/2562
  22  นายสามารถ   ธนเกียรติสกุล  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 20/2/2562
  21  นางสาวรัตติกาล   รัตนะ  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2557 2558 21/2/2562
  20  นางสาวสมพร   นันธิ  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 21/2/2562
  19  นายอิทธิพล   จันทร์นวล  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2556 2559 21/2/2562
  18  นางสาวดวงเดือน   มาน้อย  บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  บธ.บ.4ปี 2556 2558 22/2/2562
  17  นางสาวดวงสุดา   แก้วมูล  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 22/2/2562
  16  นางสาวกฤษณา   จันทร์ตาธรรม  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 22/2/2562
  15  นายธเนตร   ติ๊บโท๊ะ  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 22/2/2562
  14  นางสาวอุไรวรรณ   ก่อกอง  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 22/2/2562
  13  นางสาวปิยะธิดา   พรหมแสน  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 22/2/2562
  12  นางสาวจามจุรี   เพียรทำ  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 23/2/2562
  11  นายศลงกรณ์   ชอบการ  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 25/2/2562
  10  นางสาวนารีรัตน์   ปงรังษี  การจัดการทั่วไป  บธ.ม. 2552 2554 25/2/2562
  9  นายมานพ   กาติ๊บ  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  ศศ.บ.4ปี 2540 2543 26/2/2562
  8  นายณัฐปฤต   ใจยา  การจัดการทั่วไป  บธ.ม. 2552 2557 26/2/2562
  7  นางสาวพรลภัส   อินทะมา  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2553 2554 27/2/2562
  6  นายประสงค์   น้อยหมอ  การจัดการทั่วไป  บธ.ม. 2552 2554 27/2/2562
  5  นายภัทรพล   ลาภาพันธุ์  นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)  นศ.บ.4ปี 2557 2560 6/3/2562
  4  นางสาวปิยนุสรณ์   ปัญโยใหญ่  การจัดการโลจิสติกส์  บธ.บ.4ปี 2557 2560 17/3/2562
  3  นางสาวผกามาศ   นอรัตน์  นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)  นศ.บ.4ปี 2557 2560 22/3/2562
  2  นางสาวพรรณวิภา   พันธุ์พานิช  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี 2543 2546 2/5/2564
  1  นายสองเมือง   ก้อนใจ  บริหารธุรกิจ (การตลาด)  บธ.บ.4ปี (เทียบโอน) 2543 2544 26/7/2564