รหัสนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี เกิด
 
ตัวอย่าง เกิดวันที่ 1 มี.ค. ค.ศ. 1977
กรุณาป้อน "01021977"
1. ผู้ที่จะสามารถเป็นสมาชิกเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ จะต้องเป็น ศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่จบการศึกษาแล้วเท่านั้น
2. ผู้ที่จะทำการลงทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนที่สำคัญ ได้แก่ รหัสนักศึกษา, วัน เดือน ปี(ค.ศ)เกิด
3. เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว จะสามารถเรียกดูและปรับปรุง ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลการทำงาน ได้